Kseniya


Photos by Drex Drechsel and Nadia Sarwar

Hair and Makeup – Janessa Pare

Model – Kseniya Sainy